Engaging Leaders

Coachtraject voor persoonlijk & team leiderschap

Doel

Een kernactiviteit van Engaging Leadership Group is het coachen van bestuurders, directeuren en leidinggevende medewerkers op sleutelposities in organisaties, op het gebied van persoonlijk leiderschap. Doel is het verrijken van het invloedsrepertoire en het slagvaardig en open minded omgaan met leiderschapsissues. De vraag van cliënten om hier via coachen aandacht aan te besteden, is ingegeven door het besef, dat de kwaliteiten die hen naar de top gebracht hebben, veelal niet dezelfde zijn als de kwaliteiten die zij aan de top nodig hebben.

Consigliëre

Wij kiezen voor de rol van persoonlijk raadgever of consigliëre. Hierbij fungeren wij op natuurlijke wijze als klankbord voor onze cliënten en werken wij samen met hen aan het vergroten van het zelfinzicht en gedragsrepertoire ter verhoging van de leiderschapseffectiviteit. In hun optreden versterken wij de kwaliteit van het verbinden en het confronteren. Verbinden, om een gemeenschappelijke basis voor contact en samenwerken tot stand te brengen. Confronteren, om issues tijdig en met open vizier bespreekbaar te maken: Putting the fish on the table.

Werkwijze

Het coachtraject omvat een aantal sessies waarin de persoonlijke voorkeursstijlen, motivatie- en invloedsprofielen van de cliënt in kaart worden gebracht. Met als doel om de context waarin hij functioneert effectiever te beïnvloeden. In onze aanpak onderzoeken onze cliënten nieuwe referentiekaders. Zij blijven niet koersen op aangewend gedrag en bestaande oplossingen, maar willen maximaal profiteren van hun lerend vermogen.

Bij de aanvang van het traject was ik enigszins sceptisch omdat ik al overvoerd was met coachsessies en trainingen. Maar ik heb nu echt scherp op het netvlies waarom in concrete situaties waar voor mij veel op het spel stond, de zaken zo gelopen zijn en hoe ik dat nu anders en beter kan doen en vooral ook met meer plezier.

Teamcoaching

Naast individuele coachtrajecten adviseren en ondersteunen wij leiderschapsteams. Hierbij richten wij de focus op het inzichtelijk maken van de wijze waarop percepties en gedrag het functioneren van het team beïnvloeden. Aan de hand van casuistiek oefenen we gewenst gedrag, waarbij theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten. Wij maken hierbij gebruik van ondermeer de MBTI methodologie en groepsdynamica, ontleend aan de inzichten van Carl Jung.

Beproefd concept

De werkwijze heeft zich krachtens de evaluaties ruimschoots bewezen. Het effect is een aantoonbare kwaliteitssprong op het gebied van persoonlijk leiderschap, zowel op individuele basis als in teamverband. Cliënten ervaren het coachtraject als inspirerend en waardevol en voelen zich uitgedaagd nieuwe inzichten persoonlijk in eigendom te nemen en toe te passen.